Ca Trưởng: Nguyễn Hùng Dũng (Retired - Hư​u Trí)
Ca Phó: Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Đoàn Trưởng: West Ngọc Anh
Đoàn Phó nội vụ: Duy Trần
Đoàn Phó ngoại vụ: 
Thủ Quỹ: Thắng Nguyễn 
Sinh Hoạt: Vương Quốc Dũng, Bích Đoàn, Hoàng D Thạch