Ca Trưởng: Nguyễn Hùng Dũng

Đoàn Trưởng: Hoàng Thạch
Đoàn Phó: Dũng Vương
Thủ Quỹ: Thắng Nguyễn 
Thư Ký: Thoa Thái

*Không tính nhiệm kỳ